پدر بزرگ عزیز سرهنگ محمد رضا ایروانی فرمانده لشکر پیاده نظام بعد از باز پس گیری آذربایجان از حکومت خودمختار به نخست وزیری سید جعفر پیشه وری،موسس فرقه دموکرات آذربایجان که با حمایت شوروی به دنبال تجزیه ایران بود،در حال دریافت نشان افتخار و ارتقاء درجه از شاهنشاه محمد رضا پهلوی..????