? :روحانیت شیعه چنانچه بخواهد در بین همه دستاوردهای خود، نمایشگاهی از ابتدای مجاهدت علمای شیعه تاکنون را در معرض دید عموم بگذارد، نمایشگاهی جامع تر از نمایشگاه وجود نخواهد داشت.