#هاشمی_رفسنجانی بیشترین دوران “فرماندهی جنگ”را داشت. اما تاریخ نویسان فعلی جنگ، کودتای غیر خزنده کردند و از ریشه نامش را حذف کردند. گفتن مگه میشه؟ _کفت : کردم و شد......