توضیحات وزیر امور خارجه درباره اهداف سفرش به مسکو https://t.me/dolat12_pad/45831…