پانزدهمین دوره مراسم جایزه دکتر تقی ابتکارمراسم جایزه دکتر تقی ابتکار چهارشنبه دوم مهرماه۹۹