روایتی که ایشان دوست دارد بجای تاریخ روایت شود: با اصرار رئیس جمهور وقت آقای خامنه ای جام زهر بر امام تحمیل شد و نخست وزیر وقت که اختیارات اداره کشور دست او بود نقشی در این باره نداشت. هاشمی هم اصلا موافق ادامه جنگ بود! برجام هم با اصرار رهبری و مخالفت روحانی بر کشور تحمیل شد.