در چنین روزی در سال ۲۰۱۳ قصاب هایِ محبوب اتحادیه اروپا این دختر در حتله دیرالزور را مجبور به تماشای کشته شدن پدر و مادرش کردند و سپس خود او را نیز کشتند هیچ خبرگزاری اروپایی حتی اشاره ای هم به این جنایت نکرد