رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت: سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین در راستای منافع دو دولت و دو ملت است دکتر ظریف بزودی عازم پکن می شود؛ امیدواریم این سند در دولت دوازدهم نهایی شود https://t.me/dolat12_pad/45814…