وقتی حرف دلِ ما رو میزنهسید علی ایزد خواه نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:لطفاً بر سر درِ ورودی پاستور بنویسید؛ ? تعطیل است ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‌. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .