.‏سیاه و سفید زندگی کردند...امابا خونشان زندگی هایمان رنگی شد!حواسمان به سرخی لاله ها باشد.........