..دعوت نامه..{ بُرش هایی از روایتِ فتحکاری از آسید مرتضی آوینی........