اگر تفاوت ها وجود نميداشت آموختن غير ممكن بودپس به تفاوت ها احترام بگذاريم تفاوت بهانه اى براى نابود كردن نيست