دیوانه گرش پند دهی کار نبنددور بند نهی سلسله در هم گسلاند