به هم رحم کنیم.انسان و حیوان و طبیعت همه جزئی از یک سیستمیمبه امید روزی که خشم‌ و دشمنی برهو محبت و دوستی بیاد.