گفت‌وگو در موضوعات چالشی افق‌گشای مرجعیت رسانه داخلی است. اتفاق‌ها را رویه کنیم. #زاویه