دفاع مقدس آب حیات بود، جان را طلا می‌کرد و نوجوانان و پیران را جوان. این شراب طهور در چهل سالگی‌اش هم‌چنان هوش‌رباست.