"چون مهندس بازرگان را خیلی از مردم نمیشناسند،درست نیست که خیابانی باسم او شود".این استدلال جناب عیسی فرهادی فرماندار تهران در مخالفت با تصمیم شورای شهر مبنی بر نامگذاری خیابانی باسم مرحوم مهندس بازرگان میباشد.احتمالا ایشان بدنبال نام نیکی در دفتر مسئولین دولت تندرو آینده هستند.