آقای رئیس جمهور درست میفرمایند،آمریکا نه مذاکره را میتواند بما تحمیل کند نه جنگ را.که البته به هیچکدام هم نیازی ندارد.درعوض دلار سی هزار تومان،تورم بالای پنجاه درصد،رکود اقتصاد،هزینه های سنگین نظامی و هسته ایی،انزوای بین المللی،وابستگی به چین و روسیه را باموفقیت بما تحمیل کرده.