دختران را نمی توان نادیده گرفت توییت معصومه ابتکار در واکنش به طرح جلد کتاب ریاضی سوم دبستان: اگر چه دو جلد کتاب ریاضی و علوم سال تحصیلی جدید را باید کنار هم دید، وزیر محترم آموزش و پرورش بررسی و اصلاح کتاب های درسی از زوایای مختلف از جمله را در دستور کار دارند. در هر صورت حساسیت مردم بجاست، را نمی توان نادیده گرفت.