در مورد داشبورد مدیریتی آنلاین زنان سرپرست خانواربخشی از توضیحات در مورد داشبورد مدیریتی آنلاین زنان سرپرست خانوار که با استفاده از منابع اطلاعاتی مربوط به مرکز آمار و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در ۴ محور محور جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت در ۵۱ شاخص کلی و اصلی تعبیه شده است. بررسی روند ۲۰ ساله شاخص های حوزه سرپرست خانوار در این محورها طی سال های ۷۵، ۸۵، ۹۰ و ۹۵ به تفکیک جنس، گروه عمده سنی، وضع سکونت و ملی و استانی، از مهم ترین ویژگی های این داشبورد آنلاین است که می تواند مورد استفاده سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار گیرد‌.