جوجه قو ها؛ دستم بگرفت و پا به پا برد...روزتان سبز و پربرکت