سرخط اخبار هفتگی معاونت زنان و خانوادهسه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹؛ آنچه می شنوید مهم ترین خبرهای هفته اخیر معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده است.