?روستایی که دهیار آن زن و نام کوچه های آن زنانه است?عادت کرده ایم که نام معابر شهری به نام آقایان باشد، اما در یکی از روستاهای قزوین به نام ینه کوه الموت شرقی، معابر را به نام بانوان روستا نامگذاری کرده اند.?دهیاری این روستا امسال نام مادران و بانوان روستا را بر کوچه ها گذاشته است.