تاکنون مقامات ذيربط درمورد علت غیبت ۶۰ درصدی مردم درانتخابات اسفند۹۸ پاسخگو نبوده‌اند. نتایج دور دوم ( پس ازپنج ماه تأخیر ! )نشان داد که متاسفانه میانگین مشارکت مردم به زیر ۱۰درصد کاهش یافته است! راستي با اين وضعيت كاهش اعتماد عمومی ،راه حل مدعيان دلسوزی نظام برای خرداد١٤٠٠چيست!؟