قرن چهاردهم که دامن‌کشان درحال گذر است، آخرین پاییزِ هفت رنگ خود را مملوّ از"غم و حزن"به نمایش می‌گذارد؛ اگرچه پاییز درغلطیدن طبیعت در رنگهای زیبااست، و اگرچه آغاز مهرِ رنگارنگ شروع دوباره‌ی زندگی است،... امّا باغبانا ز خزان بی‌خبرت می‌بینم آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد.