#آقازاده خوش ساخت است. آن را مرتباً میبینم. آقای "عنقا" نویسنده و تهیه کننده آن یک استکان چای مهمانم بود و گزارش مشروحی از سریال داد. نقاط قوت و برخی اشکالات آن را به خودش گفتم. پذیرش خوبی دارد. کارنامه "عنقا" در رسانه ملی درخشان است.