آقای #پناهیان، منتقد درجه اول من در دوره مدیریتم بوده است، در عین حال خدمات ارزشمند او در تربیت جوانان انقلابی را تحسین می کنم. سبک زندگی‌اش در چارچوب عرف جامعه است. چالش اندیشه‌ها را به جنگ انگیزه ها تبدیل کرده ایم.