١) #هفته_دفاع_مقدس رابايدبراي هميشه تاریخ بزرگ و گرامي داشت.اين هفته فرصتي است براي بازنمايي وبازخوانی رشادت ها،ايثارها ومقاومت مظلومانه ٨ ساله ملتی كه بادستاني خالي امابا عزمي راسخ دربرابرجبهه اي گسترده ازدشمناني مجهز وبه وسعت شرق و غرب عالم مقتدرانه ايستاد،زخم ديداما سر خم نكرد