عرصه‌ی دفاع مقدس عرصه‌ی فداکاری یک ملت با دست‌های خالی دربرابر دشمن متجاوز تا بن دندان مسلح بود؛ ملتی با رنگ‌ها، زبانها، مذاهب، اقوام و طیف‌های گوناگون که خصیصه‌‌ی مشترکی که آنها را به هم پیوند می‌زد، هویت ایرانی بود. پاینده بادا ایران