هر دولتی که در آمریکا انتخاب شود، به ناچار تسلیم تاب‌آوری ملت ایران خواهد شد. برای جهان نیز امروز زمان "نه" گفتن به زورگویی و قلدرمآبی است. دوران سلطه و هژمونی به سرآمده است. ملت‌ها و فرزندان ما سزاوار دنیایی بهتر هستند. امروز زمان تصمیمِ درست است.