.من از تو مى پرسم خدايا ؟؟!! ." اينجا زمينه يا جهـنم ؟! ............... بدون هشتگ ........