در این عکس چندنفر ماسک زده اند؟????الف)من وشوالیهب)من وشوالیه ومرد پشت پیشخوانج)من ومرد پشت پیشخواند)همه موارد