اثر انگشت توامضای خداوند است. یعنی که اتفاقی به دنیا نیامده ای و دعوت شده ای.تو منحصر به فردی.!!مشابه یا بدل نداری.!تو اصل اصل هستی و تکرار نشدنی،وقتی انتخاب شده بودن و منحصر به فرد بودنت را یاد آوری کنی،دیگر خودت را با هیچ کس مقایسه نمیکنی... اثر این هفته،