.روزهای خوبی بود....تو سرت پرفکر و ایده برای آینده....