مدیریت تخصیص ارز 4200 تومانی، تابع معیارهای مختلفی استاین ارز با هدف حفاظت معیشت مردم تخصیص می‌یابد و طبعا در مواردی این هدفگذاری محقق نشده، در تخصیص تجدیدنظر می‌شود. بعنوان مثال کالایی که با ارز مرجع وارد می‌شود، نباید به تولید داخل آسیب بزند. از سوی دیگر برخی کالاها با ارز دولتی می‌آمدند و به جای سفره مردم به مصارف صنعتی می‌رسیدند که مطلوب نبود. در این باره در مصاحبه حاشیه جلسه هیات دولت توضیحاتی دادم.