توضیح درباره ادعای بی‌اساس یک رسانه خارجیخبرنگاران امروز درباره ادعای شاذ یکی از رسانه‌های خارجی و توییت تهدیدآمیز رئیس‌جمهور آمریکا نیز سوال کردند؛ ناگفته پیداست که خبر موردنظر از اساس کذب و بی‌پایه است و به همین ترتیب، توییت تهدیدآمیز ترامپ نیز اعتباری ندارد.