کرونا یکی از بهترین دوستان دوران رادیو را از ما گرفت. محمد حسین حرمی. زندان رفته قبل انقلاب و خالص و بی ریای بعد انقلاب. دلم خیلی سوخت. اخرین مدیر رادیو جبهه بود در دوران من. خدا رحمتش کند