توی اینترنت خواندم سخنرانی مجازی #دکتر_روحانی در #سازمان_ملل شروع شده. شبک یک ودو وسه وچهار و اینها را گشتم نبود. روی شبکه خبر پیدا کردم. برای فضای جهانی عزتمندانه بود. خوشمان آمد.