بعد برجام در جلسه با یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای به او گفتم حتما پذیرش این توافق بد تصمیم نظام بود، چون با وجود امثال شما امکان مقاومت نیست، تنها راه عقب نشینی است. مثل یک مربی که یک موقع با مسی تیمش را میچیند و یک موقع با استاداسدی. شما برای مربی نظام، همان دومی هستید