امیرمومنان علی علیه السلام: لاتیأس من الزّمان إذا منع، و لاتثق به إذا اعطى و كن منه على أعظم الحذر از زمانه هرگاه دریغ کرد، ناامید مشو و آن‌گاه که بخشش کرد به آن اعتماد مکن و از آن سخت برحذر باش! غررالحكم ٢٤٢٦