خدا قوت به زحمت‌کشان تیم باعث افتخار کنار شما عزیزان???