این بچه ایرانی نیست لطفا ایرادنگیرید که چرا میرقصه ☘