پائیز هم بادعوت‌ازراه رسید‌پائیزتان‌ رنگی‌وزیبا‌☘غم واندوهت رابه برگ درختان اویزان کن چند روز دیگر میریزد‌☘