انقلاب مرتع نیست! نمی‌توانی تا خرخره بخوری و ادعای دفاع از ولی‌فقیه و اجتهاد و ... را داشته باشی، باید از جدا شدن مردم از زیر چتر انقلاب بسوزی، انقلاب مرتع نیست که فقط در آن بگردی. ۱۳۹۲/۲/۳۰