من هرگز به اعدام هیچ بیگناهی راضی نبودم و نیستم و نخواهم بود...