این روزها همزمانی چالش های، تحریم، تورم، بیکاری، رکود و کرونا، موجب پدیده بحران های همزاد در اقتصاد کشور شده و در چنین شرایطی مردم از مسئولین انتظار حل مشکلات را دارند اما متاسفانه مردم هر زمان مسئولین در مورد #گشایش_مشکلات صحبت کرده اند، برای مردم جنبه #جوک و #شوخی داشته است.