.نوبتِ فتحِ کاخِ اشرار استآخرِ عمرِ شومِ کفار استبه گواهیِ "ما رمیت..."، این‌باردستِ غیبِ حسین در کار استباقری، همت و سلیمانی...این وطن از شهید، سرشار استمرگِ آرام، در دلِ بسترعاشقان را، مسلماً عار استبی‌قرارِ امامِ عاشورابی‌سر و سرفرازِ پیکار استخاکِ این مملکت چهل سال استمهدِ عشق و جهاد و ایثار استسرِ پاکِ هزارها منصورقرن‌ها می‌شود روی دار استگر بسازند، کوهی از سرها،باز هم سرسپرده بسیار استبا صدای بلند می‌گوییم:این نه یک حرف، بلکه هشدار استهرکسی چپ با ما نگاه کند،پیشِ چشمش، جهان، دگر تار استپرچم از دست‌مان نمی‌افتدپسرِ فاطمه، علمدار استتا که کوفی روی زمین باقی‌ستکربلا در مسیرِ تکرار استکربلا گفتم و دلم لرزیدنیزه ها روی یک تن آوار استعشق یعنی که یک تنه یک مردوسط قتلگه، جگردار استاستقامت کند اگر حتیتیر و شمشیر و نیزه بسیار استپیرو مکتب شهِ عطشان،از یزیدِ زمانه بیزار استبرسانید بر ایادیِ کفر:تازه این ابتدای پیکار استگرچه راهی پر از خطر در پیش،گرچه طیِ مسیر، دشوار استانقلابِ بزرگِ ایران راصاحبِ اصلی‌اش نگهدار استمی رسد مردی از تبارِ بهاراین نوید قلوبِ بیدار استصبح سبزِ ظهور، نزدیک استخیز از جا، که وقتِ دیدار استعکس از صفحه