.? یه روزی شاسی بلند خواستن مد نبود!!!.علیرضا گرائی.