وقتی تمام دنیا رو به رو وایستادن فقط کافیه همه همدل باشیم هشت سال دفاع کردیم تا حتی یه وجب هم از خاک ایران جدا نشه چه خون ها که ریخته نشد