ناامنی درونی شهرهای آمریکا در دنیا کم‌نظیر است؛ واقعاً در خیابان جوانی که بیرون میرود، خاطرجمع نیست که یک نفری، یک دیوانه‌ای، او را به قتل نرساند. این همانجایی است که غربزده‌ها به عنوان آرمان‌شهر به آن نگاه میکردند. #آرمان‌شهر_غرب‌زده‌ها